Medische Echo


Voor het laten maken van een medische echo is er een verwijzing nodig van je verloskundige of arts. De zorgverzekeraar vergoedt alleen die echo’s waarvoor een medische indicatie bestaat. De bijzonderheden die tijdens de echo worden gezien aan de placenta, baarmoeder of het kind worden altijd gemeld aan je verloskundige of arts. Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat, als er geen bijzonderheden worden gezien tijdens een medische echo, dit géén garantie is op een gezond kind. Niet alle afwijkingen zijn voor de geboorte op te sporen en sommige afwijkingen kunnen niet (goed)zichtbaar zijn op het echobeeld.

Echo op eigen verzoek


Echo’s die je op eigen verzoek laat uitvoeren, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, omdat het doel van de echo niet medisch-diagnostisch is. Voor echo’s op eigen verzoek gelden de volgende bepalingen:

Algemene bepalingen

  • Legitimatie en verzekeringsbewijs meenemen.
  • Er wordt geen garantie gegeven over de beeldkwaliteit: De ligging van je kindje in de baarmoeder, de ligging van de moederkoek (placenta), de hoeveelheid vruchtwater en een gevorderde zwangerschapstermijn kan de beeldvorming ongunstig beïnvloeden. Ook de dikte van de buikwand heeft effect op kwaliteit van de beelden. Bij een hogere BMI is de beeldvorming over het algemeen meer beperkt.
  • De medische verantwoordelijkheid voor jouw zwangerschap berust volledig bij jouw verloskundige en /of arts. Er is dus op geen enkele wijze sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW.
  • Als je foto’s, of een usb stick meekrijgt, staan hier naast de beelden van de echo, ook andere privacy gevoelige gegevens op. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van deze gegevens tegen ongewenste inzage door derden.

Privacy


Iedere zwangere vrouw die deelneemt aan prenatale screening en dus kiest voor de 20 wekenecho (SEO), geeft impliciet toestemming voor het gebruik van haar gegevens voor de evaluatie van het screeningsprogramma. Hier vind je meer informatie over privacy rond prenatale screening. Bevolkingsonderzoek. In Nederland valt prenatale screening onder Bevolkingsonderzoek. Er zijn 8 regionale centra voor prenatale screening die een vergunning hebben op het uitvoeren van prenatale screening. Ook zijn deze 8 centra verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsborging in hun regio. Alle zorgverleners die betrokken zijn bij prenatale screening (counseling, combinatietest en 20 wekenecho) dienen te voldoen aan de landelijk opgestelde kwaliteitseisen.

Peridos


Iedere zwangere vrouw die deelneemt aan prenatale screening en dus kiest voor de combinatietest en / of het Structureel Echoscopisch Onderzoek, geeft impliciet toestemming voor het gebruik van haar gegevens voor de evaluatie van het screeningsprogramma. De gegevens over het beloop van de zwangerschap worden opgenomen in het landelijke database van Peridos. Dit systeem voldoet aan strenge veiligheidseisen. Alleen de zorgaanbieders die betrokken zijn in de zwangerschap hebben toegang tot deze gegevens in Peridos. Voor de landelijke evaluatie en de regionale kwaliteitsborging worden alleen geanonimiseerde data gebruikt en dus zijn de data niet te herleiden naar jou of jouw kindje.


Als je niet wilt dat jouw gegevens worden opgenomen in de landelijke database Peridos, laat mij dit dan weten. Uiteraard heeft dit geen enkele consequentie voor de zorg die je ontvangt vóór, tijdens of na de uitvoering van prenatale screening. Ook na de geboorte van je kind, kun je alsnog dit verzoek doen. Op de website van het RIVM vind je meer informatie over privacy rond prenatale screening.

Klachtenregeling


Ik doe mijn uiterste best om de best mogelijke zorg te bieden en probeer hierbij een prettige en veilige omgeving te creëren. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over mijn zorg. Neem dan vooral contact met me op. Ik vind het belangrijk om samen met jou je klacht te bespreken en te zoeken naar een oplossing. Daarnaast is feedback op mijn functioneren voor mij zeer waardevol.

Als je een klacht hebt, kan je bellen of mailen.

Telefoon: 040-2900473 of stuur een bericht aan info@echografie.nl. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Graag maken we binnen één week een afspraak voor een gesprek, zodat we alle tijd hebben om ongestoord te kunnen praten. Misschien is het raadzaam om iemand mee te nemen naar dit gesprek. Ik streef ernaar de klacht binnen 1 maand te hebben afgehandeld. We zullen dit afsluiten met een schriftelijke samenvatting van hetgeen besproken is.

Mocht het gesprek voor jou geen bevredigende uitkomst hebben, en heb je behoefte aan een onafhankelijk oordeel, dan kan je je richten tot Klacht & Company. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt en beoordeeld of jouw klacht gegrond is. Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling door Klacht & Company, dan kunt u de zaak voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie EZa. Contactinformatie kunt u vinden op www.eza.nl